ข่าวประชาสัมพันธ์

ศกร. ขอแสดงความยิินดีกับนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ในโอกาสได้รับทุนการศึกษา

          ดร.ศุภรดา ชัยวรวัชร นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) และ นายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์การเรียน…
รายละเอียด..

นักเรียนศึกษาดูงานศาสนสถาน (มัสยิด)

     ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นำคณะผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาดูงานมัสยิดกมาลุลอิสลาม ทรายกองดิน ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      ทั้งนี้ การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์การเรียนเซนต์…
รายละเอียด..

ศกร. ร่วมจัดบูทฝึกอาชีพภายในงานรณรงค์รักสร้างสรรค์วันวาเลน์ไทน์ “รักออกแบบได้”

     วันนี้ (14 ก.พ. 63) ดร.ศุภรดา ชัยวรวัชร นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วยนายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวนุชจรี ฉัตรธงชัย…
รายละเอียด..

ศกร. เชิญชวนเข้าร่วมงานรณรงค์รักสร้างสรรค์วันวาเลน์ไทน์ “รักออกแบบได้”

     นายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมรักสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “รักออกแบบได้” ณ ลานเซ็นทรัลพาร์ค…
รายละเอียด..

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปี 2563

          ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้เรียนที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้ หรือมีความประสงค์ที่จะเข้าเรียนในศูนย์การเรียน…
รายละเอียด..

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน สอบติดเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2562

     ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ “นายกฤษณะ เชยวิจิตร” นักเรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1  นายกฤษณะ…
รายละเอียด..

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน ฯ จำนวน 2 คน

     ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนี้ นายวิรชัช ศรีไหม ได้รับทุนการศึกษา BUCA Talent 8 …
รายละเอียด..