Month: October 2020

รองผู้อำนวยการ (เมธชนนท์ ประจวบลาภ) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของ ThaiPBS

     เมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2563 ณ ไร่พฤกษาวัลเล่ย์ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในฐานะที่ปรึกษาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคกลาง ของสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทำงาน “วิถีสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง” เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงาน จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ควรพัฒนาในประเด็นการทำงานด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น การศึกษาเพื่อการมีงานทำ สังคมและคุณภาพชีวิต หรือสื่อสาธารณะ         ซึ่งจัดโดย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

บุคลากรของศูนย์การเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์นบอสโก ได้ส่งผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน ฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โครงการพัฒนาครูนอกระบบให้สามารถจัดการศึกษาตามภูมิสังคม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2563 ณ ออโรร่ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี  โดยการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของครู บุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนการสำหรับผู้เรียนของศูนย์การเรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนของศูนย์การเรียนมีผลสัมฤทธ์ที่ดีขึ้นและประสบความสำเร็จจากการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยมากขึ้น

ประกาศด่วนที่สุดถึงผู้เรียนชั้น ม.3 ที่ประสงค์จะสอบ O-NET

ประกาศ ด่วนที่สุด ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ผู้เรียนที่จะสมัครสอบ O-NET ม3. สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 1. คุณสมบัติผู้เรียนอายุไม่เกิน. 16 ปี2. ต้องศึกษาอยู่ ม3. เทอม 2 เท่านั้น 3. จะจบการศึกษาภายใน เดือนพฤษภาคม 2564 เท่านั้น   โดยสมัครได้ที่ คลิกที่นี่เพื่อสมัครสอบ (ผู้เรียนต้องกรอกข้อมูลในเว็บดังกล่าวเท่านั้น)       หากสงสัยหรือไม่เข้าใจรายละเอียด สามารถสอบถามได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ศูนย์การเรียน 020002688.   0982612487. 0624499646.

ผู้เรียนของศูนย์การเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา

     เมื่อระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2563 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าโคราช จังหวัดนครราชสีมา : เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ รักอักษร ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้รับรางวัล 1st Class slalom Senior Women , 1st Battle Slalom Senior Women และ 1st Pair Slalom 3rd Speed Slalom Senior Women จากการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์เบต ในรายการ Singhs Inline Freestile Championship 2020