admissions

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวกฤตินี หลังเถาะ” ผู้เรียนของศูนย์การเรียน ฯ ในโอกาสที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีการศึกษา 2564

ผู้จัดการศึกษาฯ ติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา : นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วยนายชวดล ชัยวรวัช ประธานกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมเป็นกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบ เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาจามภูมิสังคมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีประสิทธิภาพ อันจะสร้างทรัพยากรมนุษย์สำหรับประชากรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมถึงสร้างโอกาสทางการศึกษา ซึ่งในการติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการติดตามที่ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก (กรุงเทพมหานคร) , โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก , ศูนย์การเรียนบ้านอุ่นรัก , ศูนย์การเรียนบ้านสายรุ้ง , ศูนย์กการเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเน่พ่อง จังหวัดกาญจนบุรี ตามลำดับ

ประกาศหยุดทำการของสถานศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี

ประกาศหยุดทำการศูนย์การเรียนในระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 โดยจะเปิดทำการปกติอีกครั้งในวันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563 

ศูนย์การเรียนฯ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ

      เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย จังหวัดสมุทรปราการ : นายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้แทนผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ร่วมจัดนิทรรศกาลแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนของภายใต้กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ของโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย จังหวัดสมุทรปราการ

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กเเละเยาวชน ติดตามผลการอบรม Active Learning ที่ศูนย์การเรียน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 : ผู้แทนจากมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน (CYF) พร้อมกับกรรมการติดตามผลการอบรมการใช้ active learning  เดินทางมาติดตามผลการอบรมการจัดการเรียนรู้สำหรับการศึกษานอกระบบ ของบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ณ สำนักงานใหญ่สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ประกาศถึงผู้เรียนกรณีเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก       ผู้เรียนรายใดที่อยู่ในพื้นที่ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ในห้วงระยะเวลา7วันที่ผ่านมา กรณีที่จะเข้ามายังศูนย์การเรียนขอให้ประสานแจ้งกับครูที่ปรึกษาล่วงหน้าด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์การเรียน   ที่มา : นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก