ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครผู้เรียนของศูนย์เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี (โควตาพิเศษ)

   สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เรื่อง ให้สิทธิ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ Pre – TCAS2) ด้วยวิธีการพิเศษ หรือ โควตาพิเศษ จำนวน ๕ ราย ซึ่งมี ๓ หลักสูตร ดังนี้     ๑) หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต (แขนงวิชาการเกษตรและอาหาร)  จำนวน ๒ ราย    ๒) หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศ) จำนวน ๑ ราย    ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สัตวศาสตร์) จำนวน ๒ ราย    ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีการพิเศษ หรือ …

ประกาศรับสมัครผู้เรียนของศูนย์เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี (โควตาพิเศษ) Read More »

ศกร. ขอแสดงความยิินดีกับนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ในโอกาสได้รับทุนการศึกษา

          ดร.ศุภรดา ชัยวรวัชร นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) และ นายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์การเรียน ขอแสดงความยินดีกับ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การจัดการภาครัฐและเอกชน (M.P.A) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยจะเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป , ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ของศูนย์การเรียน ด้วย ประวัติของนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยศูนย์การเรียน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขา การบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย ก่อนการมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เคยเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ …

ศกร. ขอแสดงความยิินดีกับนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ในโอกาสได้รับทุนการศึกษา Read More »

นักเรียนศึกษาดูงานศาสนสถาน (มัสยิด)

     ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นำคณะผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาดูงานมัสยิดกมาลุลอิสลาม ทรายกองดิน ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      ทั้งนี้ การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก และชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา อีกด้วย

ประกาศ วันที่ 16 มกราคม 2562 ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก หยุดทำการ 1 วัน เนื่องจากเป็นวันครู

ประกาศ วันที่ 16 มกราคม 2562
ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก
หยุดทำการ 1 วัน เนื่องจากเป็นวันครู

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ

วันนี้ (11 มกราคม 2563) สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก โดย นางสาวนุชจรี ฉัตรธงชัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล นำคณะนักเรียนเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยศูนย์การเรียน ฯ ได้มอบสิ่งของเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กของสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามอีกด้วย และในโอกาสเดียวกันยังได้เข้าพบ พันตำรวจเอกธีระ เถระพัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม เพื่อมอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันนี้ (11 มกราคม 2563) สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก โดย นางสาวนุชจรี ฉัตรธงชัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล นำคณะนักเรียนเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยศูนย์การเรียน ฯ ได้มอบสิ่งของเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กของสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามอีกด้วย และในโอกาสเดียวกันยังได้เข้าพบ พันตำรวจเอกธีระ เถระพัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม เพื่อมอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

เนื่องในวันวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ฯ 

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าพบผู้บริหาร สพม.๑ เพื่อสวัสดีปีใหม่และรับพรอันเป็นมงคล

วันนี้ (๗ ม.ค. ๖๓) ดร.ศุภรดา ชัยวรวัชร นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พร้อมด้วยนายชวดล ชัยวรวัชรประธานกรรมการศูนย์การเรียน และนายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ (ผอ.สพม.๑) และรองผู้อำนวยการ สพม.๑ เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอพรอันเป็นมงคลยิ่ง จากผู้บริหาร สพม. ๑  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ส่งมอบความสุขในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในนามของผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียน พร้อมด้วยประธานกรรมการศูนย์การเรียน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอส่งมอบความสุขเนื่องในวันปีใหม่ 2020

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ส่งมอบความสุขในวัน Christmas

นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในนามของผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียน พร้อมด้วยประธานกรรมการศูนย์การเรียน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอส่งมอบความสุขเนื่องในวันคริสต์มาส ปี 2019