กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน พบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) วันที่ 31 มกราคม 2564

กิจกรรมการเรียนการสอน พบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) วันที่ 31 มกราคม 2564

กิจกรรมการเรียนการสอน พบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) วันที่ 24 มกราคม 2564

กิจกรรมการเรียนการสอน พบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) วันที่ 17 มกราคม 2564

กิจกรรมการเรียนการสอน พบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) วันที่ 17 มกราคม 2564

กิจกรรมการเรียนการสอน พบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) วันที่ 17 มกราคม 2564

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยผู้เรียนเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยผู้เรียนเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 มาเริ่มต้นปีการศึกษา 2564 ด้วยเทคโนโลยีกันเถอะ Zoommmmmmm…

นักเรียนศึกษาดูงานศาสนสถาน (มัสยิด)

     ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นำคณะผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาดูงานมัสยิดกมาลุลอิสลาม ทรายกองดิน ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      ทั้งนี้ การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก และชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา อีกด้วย

บรรยายพิเศษเรื่องการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และเรียนรู้ ประมวลกฎหมายอาญาและการลงโทษ ตามมาตรา 90 และมาตรา 132