กิจกรรมของศูนย์ฯ

เรียนรู้กับภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำปุ๋ยใช้เอง

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้นำคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในประเด็นด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเฉพาะการจัดทำ และหมักปุ๋ยใช้ การทำเกษตรปลอดสารเคมี การใช้ชีวิตในแบบพอเพียง นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาดูงานวิถีชีวิตของประชาชนริมน้ำ วัฒนธรรมและความเชื่อที่ศาลเจ้าทีกงม่า โดยได้รับเกียรติจากคุณกมล ธุวจิตต์ เป็นวิทยากรพิเศษ ตลอดการ เรียนรู้นอกสถานที่ ทั้งนี้ การศึกษาดูงานและการเรียนรู้นอกสถานที่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจน เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมไปถึง เน้นย้ำการเข้าถึงและเข้าใจต่อแนวปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 อีกด้วย

นร. ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก คว้าแชมป์แบดมินตัน

เด็กหญิงปานชีวา ศรีธนกฤช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ซึ่งเป็นนักกีฬาแบดมินตัน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จากรายการการแข่งขัน JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019

ชนะเลิศการแข่งขันรายการ 6th ASEAN SINGHA INLINE FREESTYLE OPEN CHAMPIONSHIP 2019

นักเรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Inline Freestyle Slalom (กีฬาโรลเลอร์สเก็ต) รุ่นเยาวชน ในการแข่งขันรายการ 6th ASEAN SINGHA INLINE FREESTYLE OPEN CHAMPIONSHIP 2019