ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับน้องพันธวัสส์ วงศ์หิริวัตร ผู้เรียนศูนย์การเรียน
ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมฯ สถาบันพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2564

สำหรับผู้เรียนระดับชั้น ม.6 ของ ศกร.ที่สมัครสอบ ONET สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้แล้ว ตั้งแต่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ขยายการรับสมัครสอบ ONET สำหรับนักเรียนเทียบเท่า
ป.6 และ ม.3
ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและข้าราชการตำรวจ

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ นักรียนของศูนย์การเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนนายสิบตำรวจและข้าราชการตำรวจประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวกฤตินี หลังเถาะ” ผู้เรียนของศูนย์การเรียน ฯ ในโอกาสที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีการศึกษา 2564