ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูดิศ ต่อศรีเจริญ ได้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.4 วิชาเอกวิศวกรรมดิจิตัล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับน้องยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ ผู้เรียนระดับชั้นม.6
ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขา การแสดงและกำกับภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับ “นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ : ผู้อำนวยการสถานศึกษา” ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น “สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ” จากกรรมการนโยบายฯ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

ขอแสดงความยินดีกับน้องเมธาสิทธิ์ ปานอุทัย ผู้เรียนศูนย์การเรียน
ได้ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564